Danh mục thông tin chung

Mã/Tên thông tin
STT
Mã thông tin
Tên thông tin
Ghi chú
Áp dụng
Giá trị
Sửa
Xóa
1CV1
2VB1
Lưu ý - Trạng thái áp dụng:
Thông tin đang áp dụng.
Thông tin ngưng áp dụng.